Om förskolan

Barngruppen består av 24 barn i åldern 1–5 år. I barngruppen arbetar två förskollärare och tre barnskötare. Barngruppen är en åldersblandad grupp där flera av barnen går tillsammans med sina syskon. På detta sätt kan barnen lära sig av varandra. De yngre barnen ser och lär hur de äldre barnen gör och de äldre barnen lär sig empati, ta hänsyn och att vara goda förebilder i samvaron med de yngre barnen.

Vi arbetar för att skapa en så utmanade och stimulerande miljö som möjligt utifrån våra styrdokument. Undervisning sker dagligen då vi har planerade aktiviteter samt i de spontana aktiviteter som uppstår i verksamheten.

På Lingonblomman är vi närvarande pedagoger. Vi ser varje barn, möter upp barn och föräldrar i hallen för en kort hälsning eller sammanfattning av dagen. Detta ansvar ligger på all personal och det bidrar till att ge en trygg och trivsam stämning för barnen samt trygghet för föräldrarna. De får på så sätt en nära kontakt med alla som arbetar på förskolan, vilket stärker vårt uppdrag i samverkan med hemmet.

Verksamheten och dess utbildning bygger på barnens intresse och var deras upptäckarglädje finns just nu. En lärprocess hos ett barn kan skapas i olika situationer olika dagar. Det kan vara i den fria leken, vid samlingen, vid av- och påklädning eller vid planerad undervisning. Det viktiga är att vi som pedagoger är härvarande och kan vara en del av barnets lärprocess för att göra barnet medvetet om sitt eget lärande.