Undervisning

Under barnens utbildning hos oss ska vi ge varje barn förutsättningar att utveckla en grund i normer och värden.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra då de till exempel behöver hjälp med att dra upp dragkedjan eller ta av sig skorna. På så sätt skapar vi förutsättningar för att varje barn ska utveckla en vilja till att hjälpa andra.

Utbildningen på Lingonblomman ska väcka nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära. Detta skapar vi genom att följa barnens intressen, dem styr undervisningen i vår verksamhet. Materialet utformas och byts ut regelbundet för att miljön alltid skall ses som lustfylld.

Språket är något som finns omkring barnet hela tiden. Vi tänker på att berika barnens ordförråd genom att använda för dem nya ord och använda ett nyanserat talspråk. Vi benämner de vi ser och hör runt omkring oss. Genom att läsa böcker eller berätta olika berättelser utvecklas barnens fantasi och föreställningsförmåga. Ett intresse för skriftspråket och dess kommunikativa funktion i vårt samhälle väcks. Bokläsning skapar också möjligheter till att tolka, samtala och ifrågasätta.

Matematiskt tänkande skapas genom att vi låter barnen undersöka, reflektera och ta ställning i olika matematiska problemlösningssituationer.

Vi använder skapande som en stor del i verksamheten, genom att skapa får man använda flera utav sina sinnen. I vår ateljé har barnen fri tillgång till skapande material i olika former.

Hållbar utveckling är något som vi börjat arbeta mer med tillsammans med barnen. Vi har väckt ett intresse hos barnen för källsortering och infört en återvinningsstation på förskolan.

 

 

Samling

Har vi varje dag, det är den stund då alla sitter ned tillsammans. Vi uppmärksammar varandra och kamraterna som är här idag. Under samlingen har vi olika undervisningstillfällen, kanske hälsar någon karaktär från projekten på eller så berättas det sagor. Vi rimmar och gör ramsor och sjunger. En dag i veckan gör vi ett experiment tillsammans och reflekterar över vad vi tror kommer att hända och sedan vad som hände och varför.

 

Utflykt

Går vi på minst en gång i veckan. På onsdag förmiddag har vi vår stående utflyktsdag, då går vi ofta till von Bahrska häcken och bygger kojor och rör oss i skogens terräng. Vi går också till olika lekparker i förskolans närområde där vi övar bl.a. på att klättra och att promenera. Naturvetenskap utforskar vi hela tiden då vi är ute. Barnen visar ofta ett stort intresse för naturen och hur dess kretslopp fungerar, varför blir det höst, var är alla djuren nu osv. Pratar om hur vi är när vi är ute i vår natur, vad kan vi lämna kvar vad måste vi ta reda på efter oss. Här tar vi tillvara på barns vetgirighet, de vill veta vad som händer om vi planterar en kastanj. Vi möjliggör och synliggör processer och olika kretslopp för barnen utifrån barnen

 

Rörelse 

Barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning genom olika undervisningsaktiviteter på förskolan. Vi är ute dagligen i vår lekpark eller i närområdet runt omkring förskolan. Här får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning. En gång i veckan har vi en planerad undervisningsaktivitet i rörelse. Den planeras utifrån barnens behov och intressen.

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se