Trygghet

Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunder som finns. Ingen på förskolan Lingonblomman skall diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Då vi pedagoger är medvetna i vårt likabehandlingsarbete förstår vi vikten av att barnen skapar en förståelse för allas lika värde och sina mänskliga rättigheter. Vi arbetar med olika material i vår undervisning för att lägga en stabil grund hos barnen – alla är vi olika men vi är lika mycket värda!