Arbetssätt

En dag på Lingonblomman

  • 7.00 Förskolan öppnar, barnen leker inne
  • 9.00 Morgonsamling med fruktstund
  • 9.30 Verksamhet i mindre grupper inne eller ute
  • 10.30 En kort samling före maten
  • 10.45 Lunch
  • 11.30 Vila
  • 14.30 Mellanmål utomhus eller inomhus
  • Under eftermiddagen har vi ute- eller innelek
  • 17.00 Förskolan stänger.

Vi är dagligen ute och leker i vår fina lekpark. På måndagar och fredagar är vi ute hela förmiddagen och har då även ibland morgonsamlingen ute. Tisdag – torsdag är vi ute i mindre grupper både på förmiddagen och eftermiddagen.

2-4 gånger per termin går vi på heldagsutflykt. Utflyktsmål kan vara Gränby 4H eller Gamla Uppsala. De äldre barnen gör också bio-, biblioteks- eller museibesök någon gång per termin.

Små grupper

På Lingonblomman finns 24 härliga barn i åldrarna 1-5 och fem kreativa pedagoger. Här arbetar två förskollärare och tre barnskötare.

För att kunna möta varje barn med lämpliga utmaningar utifrån barnets utveckling och  behov har vi valt att dela in barnen i mindre grupper. I dessa grupper har vi olika aktiviteter fyra förmiddagar i veckan. Till varje grupp finns en eller två ansvarspedagoger knutna.

I de mindre grupperna har barnen både gymnastik, temaarbete kring det aktuella temat och utelek samt utflykt.

Solgruppen är 6 glada och nyfikna barn som just nu är i åldrarna 5-6 år och har många spännande upptåg tillsammans med sin ansvarspedagog.

Planetgruppen är 6 glada och nyfikna barn som just nu är i åldrarna 4-5 år och har många spännande upptåg tillsammans med sina ansvarspedagoger.

Mångruppen är 6 glada och nyfikna barn som just nu är i åldern 3-4år och har många spännande upptåg tillsammans med sina ansvarspedagoger.

Stjärngruppen är 6 glada och nyfikna barn som just nu är i ålder 1-2 år och har många spännande upptåg tillsammans med sina ansvarspedagoger.

Aktiviteter

Morgonsamling har vi varje dag, det är den stund då alla sitter ned tillsammans. Vi hälsar alltid på varandra och säger hej på olika språk. De språk som lyfts i samlingen är de språk som finns i barnen och pedagogernas familj och släkt. I samlingen kan det hända olika saker, kanske hälsar någon karaktär från temat på eller så berättas det sagor. Vi rimmar och gör ramsor och sjunger mycket.

Utflykt går vi på minst en gång i veckan, när de mindre grupperna har utelek står ofta en utflykt på programmet. När vi går på utflykt går vi ofta till von Bahrska häcken och bygger kojor och rör oss i skogens terräng. Vi går också till olika lekparker i förskolans närområde där vi övar bl.a. på att klättra och att promenera.

När vi går på utflykt till skogen har vi ofta med oss olika uppdrag som övar barnen förståelse för matematiska begrepp som stor och liten samt tung och lätt. När vi vistas i naturen pratar vi också om hur man är rädd om naturen, vi plockar skräp och återvinner material. Vi arbetar för en hållbar utveckling där vår natur och våra resurser även skall kunna nyttjas i framtiden.

Projekt har varje grupp en gång i veckan. Projekttiden kan användas till olika typer av aktiviteter men utgår ofta från skapande verksamhet som att måla, klippa och klistra eller forma i lera. Men projekttiden kan också användas till att diskutera och reflektera kring olika frågor och ämnen som ”vad är en familj?” eller ”hur är man en bra kompis?”. På projekttiden kan det också hända att vi spelar teater på olika sätt. Aktiviteterna är alltid knutna till det aktuella projektet i gruppen.

Rörelse har varje grupp åtminstone  en gång i veckan via uteleken. Vi övar på grundrörelser och grov- och finmotorik. För de yngre barnen är det rörelseglädjen som är viktigast, att känna ”jag kan” och att få prova på olika rörelser. För de äldre barnen kommer mer lekar in och vi prövar också på olika sporter som bandy och fotboll. Under dessa aktiviteter arbetar vi både med grundrörelser men också med att förhålla oss till regler och öva på turtagning.

Under våren träffas de barn som ska börja förskoleklass till hösten och har skolförberedande aktiviteter. Då har de en egen klubb som de själva döper genom en demokratisk omröstning. Under vårterminen -16 heter den Diamantklubben. Här får barnen själva styra innehållet; under vt-16 kommer vi att arbeta med rymden, läsning, räkning och ett introduktionsmaterial av barnen till deras nya skola.

Pedagogik

På förskolan Lingonblomman bedrivs en allmän förskolepedagogik utifrån Förskolans läroplan. Vi samlar det bästa ur olika pedagogiker och bildar en lärande och lustfylld verksamhet med det kompetenta barnet i centrum. Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga, kunna växautvecklas och ha roligt under sin tid hos oss!

Vårt mål i det pedagogiska arbetet är att i varje situation se barnen som kompetenta. Varje barn är en individ med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn ska känna att de blir lyssnade på och sedda av både vuxna och barn. Alla barn ska känna att de är viktiga för gruppen. Barnens sociala kompetens utvecklas genom att lära sig ta hänsyn, vänta på sin tur och visa respekt för varandra. Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, våga vara sig själva och bli respekterade för den de är. Alla barn ska få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Projekt

Vi arbetar med projekt vilket innebär att vi har en röd tråd som följer med i samlingar, i aktiviteter, och utflykter. Ett projekt kan vara långt eller kort och innehållet kan ändras utifrån t.ex. barnens intressen. Vi vill genom projekten ge barnen möjlighet att på många olika sätt uttrycka sig t.ex. genom bild, form, rörelse och musik. Projektet ska utmana barnet, ge det nya erfarenheter, vidga fantasin, öka självförtroendet, och utvecklas under pedagogisk ledning. Även ett lustfyllt arbete med språk och matematik integreras i förskolans verksamhet.

Ett projekt startar alltid i ett intresse eller behov hos barnen och kan t.ex. vara ”Hur är man en bra kompis?” eller ”Häxor och troll”. I projektet arbetar barnen med skapande i olika material och med olika redskap.

Trygghet

Vi vill att alla på Lingonblomman ska känna sig trygga därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan. Denna revideras varje år så att förskolan arbetar utifrån ett levande och aktuellt dokument.

Lingonblommans förskola

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se